Hypnotisk regression
till "tidigare liv"Ett kort tillkännagivande av Ian Stevenson, M.D.
Följande har skrivits av psykiatern och parapsykologen professor Ian Stevenson vid universitetet i Charlottesville, Virginia, USA som svar på brev och frågor som han får från personer vilka vänder sig till honom för att få hypnotisk regression till "tidigare liv" eller vill att han skall rekommendera dem någon hypnotisör eller studera vad som i enskilda fall kommit fram genom hypnotisk regression.Många som inte fäster något som helst avseende vid sina drömmar - eftersom de inser att de flesta av dem bara är bilder ur drömmarens undermedvetna utan samband med någon annan verklighet - tror ändå att vad som än kommer fram genom hypnos, så kan det tas för gott. I själva verket liknar det hypnotiska tillståndet på många sätt - om än inte alla - drömtillståndet. Medvetandets undermedvetna delar frigörs från de vanliga hämningarna och kan så i dramatisk form framskapa ett slags ny "personlighet".

Om den hypnotiserade har instruerats av hypnotisören - tydligt eller underförstått - att "gå tillbaka till en annan tid och plats" eller getts någon liknande ledning, så kan en ny "personlighet" framträda från en annan tidsperiod.

Sådana framskapade "föregående personligheter" kan synas utomordentligt plausibla både för den som har upplevelsen och för andra som iakttar honom eller henne. Experiment som utförts av Baker 1) och av Nicholas Spanos och dennes kolleger 2) har visat hur lätt olika suggestioner som ges av en hypnotisör kan påverka den "föregående personlighetens" drag, så att de överensstämmer med suggestionerna.

Men nästan alla sådana hypnotiskt framkallade "föregående personligheter" är helt och hållet imaginära, precis som innehållet i de flesta drömmar. De kan innehålla vissa historiskt riktiga detaljer, men dessa kommer vanligen från information som den hypnotiserade fått på normalt sätt genom exempelvis läsning, radio- och tv-program. Den hypnotiserade kommer kanske inte ihåg varifrån han erhållit sina informationer, men ibland kan detta avslöjas genom hypnos, där man söker efter källorna till den information som använts när en "tidigare personlighet" framskapats. Experiment av E. Zolik 3) samt av R. Kampman och R. Hirvenoja 4) har demonstrerat detta fenomen.

En stark emotionell upplevelse under den hypnotiska regressionen innebär ingen garanti för att det rör sig om minnen av ett verkligt föregående liv. Den subjektiva upplevelsen att återuppleva ett föregående liv kan göra intryck på den som har upplevelsen, och ändå kan det "föregående livet" vara fantasi, liksom de flesta av våra drömmar. Inte heller att en person fått hjälp (till och med dramatisk förbättring) vid vissa fysiska och psykologiska symptom utgör något bevis för att det varit ett verkligt tidigare liv som erinrats. Personer med psykosomatiska symptom och psykoneuroser tillfrisknar av en mängd olika psykoterapeutiska metoder. Det finns många generella effekter av alla psykoterapier. Förbättring kan bero uteslutande på dessa och inte ha någonting att göra med den speciella teknik som psykoterapeuten använder, vare sig det rör sig om hypnotisk regression, psykoanalys eller något annat.

Det behöver understrykas att mycket små barn som minns tidigare liv, som bekräftats, ofta har fobier, såsom för vatten, fastän de minns den händelse som tycks ha skapat fobin, såsom döden genom drunkning. Erinran av orsaken till en fobi eller andra symptom tar alltså inte nödvändigtvis bort den.

Personer som överväger att genomgå hypnotisk regression, bör fråga sig själva: Vad nytta kan jag ha, när jag försöker klara av mina nuvarande problem, om jag erinrar mig något från ett tidigare liv som på något sätt tycks ha samband med problemen? Skulle ett sådant minne, även om det vore verkligt, ta bort problemen?

Detta är ett kort uttalande och gör inte rättvisa åt ämnets alla komplexa aspekter, men jag vill nämna att det är mycket sällsynt att något av värde kommer fram under experiment med hypnotisk regression till "tidigare liv". Men det finns exempel på detta i fall där en person visar sig kunna tala ett främmande språk som han inte lärt sig på normalt sätt.

Proceduren att med hypnos föra människor tillbaka till "föregående liv" är inte utan risker. Det har funnits fall där den "föregående personligheten" inte har "gett sig iväg", när den fått tillsägelse att göra detta, och där den hypnotiserade har blivit kvar i ett tillstånd av förändrad personlighet i flera dagar eller mer, innan den normala personligheten kunnat återupprättas.

Jag är inte nu engagerad i experiment med hypnotisk regression till "tidigare liv". Jag rekommenderar inte hypnotisörer till personer som vill ha denna upplevelse. Jag uttrycker inte mitt stöd för någon hypnotisör som lovar klienter att han skall föra dem tillbaka till ett verkligt tidigare liv. Och jag stöder inte någon som tar betalt för att verka som hypnotisör i sådana experiment.

Jag åtar mig inte att finna bekräftelser på uppgifter som kommer fram genom sådana experiment, utom i ytterligt sällsynta fall som tycks mig visa starka tecken på någon paranormal process. Fall där en person talar ett främmande språk, som han inte lärt sig på normalt sätt (responsive xenoglossy) kan räknas till denna lilla grupp som jag är intresserad av att undersöka.

Fastän jag motsätter mig kommersiellt utnyttjande av oberättigade påståenden om hypnotisk regression, så stöder jag seriös forskning på detta område.

Ovanstående synpunkter gäller också med viss modifikation amatörexperment med ouijabord, planchetter och automatisk skrift. I de flesta sådana experiment kommer man inte in på något annat än det undermedvetna hos en eller flera av deltagarna. Faran för bedrägeri och självbedrägeri är kanske här större än i experiment med hypnos, i synnerhet när de experimenterande personerna blir övertygade om att de leds av diskarnerade personligheter. I sällsynta fall kan det också här vara fråga om någon paranormal process, och i mycket sällsynta fall har det framkommit något som tyder på en verklig kontakt med en diskarnerad personlighet. Men i flertalet fall finns inget som helst sådant.

För ytterligre information och hänvisning till artiklar och böcker, baserade på vetenskapliga undersökningar, som ger stöd för min uppfattning, hänvisar jag till min bok "Children Who Remember Previous Lives" (Charlottesville: University Press of Virginia, 1987). (Boken kan inte köpas för närvarande, men förhoppningsvis blir det i en snar framtid en ändring i detta.) Jag har också skrivit "A Case of the Pshychotherapist's Fallacy: Hypnotic Regression to 'Previous Lives' " (American Journal of Clinical Hypnosis, årgång 36, sidorna 188-193, 1994.) Kopior av denna artikel kan erhållas.


Noter:

1) Baker, R.A. "The effect of suggestion on past-lives regession." American Journal of Clinical Hypnosis, 25(1), 71-76, juli 1982.
2) Spanos, N.P., Menary, E., Gabora, N.J., DuBreuil, S.C., Dewhirst, B. "Secondary identity enactments during hypnotic past-life regression: A sociocognitive perspective." Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 308-320, 1991.
3) Zolik, E. " 'Reincarnation' phenomena in hypnotic states." International Journal of Parapsychology, 4(3), 66-78, 1962.
4) Kampman, R. och Hirvenoja, R. "Dynamic relation of the secondary personality induced by hypnosis to the present personality" in Hypnosis and Its Bicentennial, red. F. H. Frankel & H.S. Zamansky. New York: Plenum Press. 1980.

Ovanstående text är hämtad från en hemsida på Internet med tillåtelse av professor Stevenson. Övers. fr. eng: SM.


Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX175.HTML