I n t e l l i g e n t   d e s i g n
 

I tidskriften Folkvett, nr 3, 2001, skriver Marianne Rasmuson, som är professor emerita i gentetik, om intelligent design-rörelsen i Amerika bland annat:

"Är den intelligente designern identisk med Bibelns Gud? Talarna vid mötet ville inte uttala sig i frågan, men lika litet som de bibeltrogna kan de förklara detta intelligenta väsen, var det finns, hur det verkar och hur det i sin tur uppkommit. Hela idén står på obevisbar metafysisk grund och kan därför omöjligt konkurrera med en vetenskaplig teori som darwinismen. Ofullständig som denna må vara i sina detaljer är den i sin moderna utformning dock den bästa förklaring vi har till evolutionen."

Några (egna) tankar kring intelligent design:

Designern är inte ett högre väsen, en Gud, som befinner sig på någon annan plats än universum och skapar detta utifrån. Intelligens, medvetande och skaparkraft finns som egenskaper hos universum, hos världsgrunden.

Världsgrunden är icke-materiell, andlig. I den finns tankar, vilja och ett skapande som inte behöver vara centralt, utan kan vara "lokalt", så att varje livsform skapas utifrån sina egna behov.

Hur universum en gång uppkommit, hur världsgrunden blivit vad den är, kan ingen människa förklara. Men världen finns, vilket vi med glädje och fascination kan konstatera. Kanske hänger dess tillkomst samman med tidens tillblivelse: när tiden blev till, uppstod världsalltet. Varför uppkom då tiden? Knappast någon människa kan ge ett bra svar på den frågan. Våra hjärnor har inte tillräcklig kapacitet, och våra sinnen begränsar oss.

Men det är lätt att se att det finns en intelligent design i universum: det som finns kan inte förklaras på annat sätt än som följd av intelligent skapande. Det inser man, när man studerar detaljer, helheter, samband och funktioner i universum.

Jag tror inte på enbart mekaniska processer, mutationer, slump och naturligt urval som skapare av världen, utan på intelligens i evolutionen - en intelligens som är en av världsgrundens egenskaper.

Universum är, till all lycka, inte en idiot!

SM
 
 

Gud är världens grund

Fysikern Laplace (1749-1827) ansåg att naturvetenskapen inte behövde Gudshypotesen. Men en av dagens fysiker, Amit Goswami, har motsatt uppfattning. Vi behöver hypotesen Gud för att förstå verkligheten. Han menar att endast idén att medvetande står över materia (mind over matter) kan förklara paradoxerna i kvantvärlden.

I kvantfysiken beskrivs materia som vågor av möjligheter. Det går inte att exakt förutsäga vad som kommer att ske i kvantvärlden, vi kan bara beskriva möjligheter och sannolikheter. Vad som sker i kvantvärlden beror på observatören.

Amit Goswami menar också att den biologiska evolutionen inte kan förklaras enbart med darwinismen. De rader av fossil som skall bevisa en långsam evolution i darwinsk mening har stora luckor. Hypotesen förutsätter många och stora språng i utvecklingen. Men om man tänker sig att skapande medvetande ligger bakom allt, då framträder en bild av kreativitet i evolutionen, liknande vår egen kreativitet.

Det materialistiska sättet att vilja förklara verkligheten förklarar i själva verket ingenting. Vi behöver gudshypotesen, anser Goswami, det vill säga idén att medvetande är något högre än materia. Goswami poängterar att vi inte kan studera verkligheten i sin helhet endast på matematiskt, logiskt och mekaniskt vis. För då utelämnar vi något annat, viktigt. Det som förvandlar möjlighet till verklighet är skapande medvetande. Han tänker då på det stora medvetade som är världens grund. Det kan också kallas Gud.

Det är ytterst medvetande som skapar världsalltet. Detta framgår av kvantfysiken, som studerar materien i dess grundläggande former. Det är medvetande som väljer att aktualisera vissa möjligheter som finns.

Universums kreativitet är en dold faktor, som dagens naturforskare inte märker. Kreativiteten är icke-rationell och följer inte den fysiska lagen om orsak och verkan.

Mystiker, säger Goswami, framhåller att världsgrunden, medvetandet, går före materian. Världsgrunden är självexisterande, det vill säga den beror inte av något annat än sig själv. Den är allt som existerar. Det finns i grunden inget annat än Gud. I Gud finns allting.
 
 

Amit Goswami är professor i fysik i Oregon, USA. Utifrån sin kännedom om både österländskt tänkande och kvantfysik menar han att naturvetenskap och österländsk andlighet kan förenas i en gemensam bild av verkligheten.

Källa: En intervju med professor Amit Goswami i den amerikanska tidskriften Science of Mind, gjord av Kathy Juline.

Om ID på Internet  

Pelle Poluha skriver på sin hemsida Basun en del om intelligent design. Han upplyser att ett av de centrala begreppen inom ID är icke reducerbar komplexitet och erinrar om vad Darwin skrev om vad som skulle kunna få hans evolutionsteori att falla samman: Om det kunde visas att det finns något komplext organ som omöjligen kan ha bildats genom många, successiva, små förändringar, då skulle min teori absolut falla samman.

Idag vet vi att det finns organ med sådana egenskaper som Darwin avsåg, nämligen de som uppenbart har en icke reducerbar komplexitet. Michael Behe skriver att icke reducerbart komplexa system är sådana som består av flera delar, vilka i samverkan åstadkommer systemets funktion och där varje del är nödvändig för funktionen. Om någon av delarna tas bort, så upphör systemet att fungera.

Det existerar flera icke reducerbara system i naturen. Pelle Poluha skriver att ett välkänt exempel är den så kallade flagellen, den svans på bakterien som driver den framåt. Flagellen är en komplex liten motor med inte mindre än 50 sammansatta delar. Alla dessa krävs för att motorn skall fungera.

Flagellen kan inte ha uppkommit steg för steg genom små förändringar undan för undan, utan alla delarna måste ha blivit till samtidigt; utan en enda av delarna fungerar flagellen inte.

Pelle Poluha berättar också litet om den brittiske filosofiprofessorn Antony Flew, som i många år var en framträdande aktiv ateist men som blivit övertygad om existensen av något högre.

I 80-årsåldern har Flew kommit fram till att det finns någon sorts högre intelligens eller första orsak bakom universums tillkomst. En superintelligens är den enda goda förklaringen till livets uppkomst och naturens komplexitet.

Flew säger att han helt enkelt måste gå åt det håll som bevisen pekar.

Men Antony Flew har inte blivit kristen. Han beskriver sig som deist.

I en intervju säger han att de mest slående argumenten för Guds existens är de som stöds av vetenskapliga upptäckter under senare år. Han menar att argumenten för Intelligen Design är oerhört mycket starkare nu än de var när han först stötte på dem.

Av de gamla bevisen för Guds existens framträder för honom det teleologiska gudsbeviset som starkt. Det utgår från livsformernas ändamålsenliga uppbyggnad.

Inläggen mot Intelligent Design på nätet kännetecknas genomgående av okunnighet och dålig tankeförmåga, och detta tar vi inte upp här. Det sägs bl a att det vetenskapliga samfundet karakteriserar ID som pseudovetenskap med religiös grund. I verkligheten finns många starka inlägg för ID från tänkare inom vetenskapen.
 
 

Oförklarade implantat

Upptäckten av små främmande föremål i kroppen på några människor, och bortopererandet av dessa föremål, hör till det allra intressantaste, och kanske viktigaste, inom UFO-forskningen idag. Pionjären på området är Roger Leir i USA. Han har en doktorsgrad i fotläkekonst, inklusive fotkirurgi, men har ingen fullständig läkarutbildning. Någon motsvarighet till denna profession finns inte i Sverige.

I novembernumret 2002 av den amerikanska tidskriften MUFON UFO Journal har Leir en översikt över vad som hittills hänt på området.

Det var 1995 som Leir började forska om dessa implantat, och hans intresse har fortsatt. Han har bland annat skrivit tre böcker i ämnet. En av dem, The Aliens and the Scalpel, har uppmärksammats i Sökaren. Han har framträtt i TV och radio i flera länder.

Leir nämner bland annat att det fanns märkliga, ännu oförklarade, elektromagnetiska fält omkring fem av dessa små föremål, medan de ännu befann sig i kroppen.

De metalliska föremålen är täckta av en okänd biologisk hinna, vilken förhindrar att de stöts bort av kroppen och att det uppstår inflammation i kroppens vävnader.

Hittills har tio operationer utförts för att avlägsna små föremål med okänt ursprung från kroppen på personer som säger sig ha blivit bortförda av utomjordingar. Den senaste operationen utfördes den 29 oktober 2001. På grund av brist på pengar har inte alla undersökningar gjorts, som borde göras.

Leir meddelar att vid de tio operationerna har elva föremål avlägsnats. Ett av dem har fått en naturlig förklaring, vanligt glas, de övriga är av tre kategorier: metalliska, icke-metalliska och biologiska, tre är små, gråvita klot, fyra är små fröliknande föremål med metallkärna och en biologsk hinna, ett föremål är metalliskt, trianglulärt med en biologisk hinna och ett är helt och hållet biologiskt, gulfärgat.

Fem innehåller järn i ett amorft tillstånd, och de är mycket magnetiska.

Fyra innehåller isotoper som pekar på ett icke-jordiskt ursprung.

Några av föremålen utsänder ett fluorescerande ljus vid black light-undersökning.

Ingen av personerna har blivit föremål för regelrätt regressionshypnos före operationen. Alla har haft en normal fysisk och psykisk hälsa.

Dr Leirs slutsats är att det är främmande varelser som placerat in föremålen i kroppen på människor, och han frågar: Vad kan syftet vara? Han bedömer att det torde röra sig om miljoner människor över hela världen som fått dessa implantat.

Svaren på frågorna kring implantaten kan innebära upptäckter av största betydelse för mänskligheten, anser han.
 
 

Magnetspolar botar cancer

Ingenjör Ivan Troëng i Laholm har sänt Sökaren flera klipp ur tidningar, där det berättas att magnetbehandling har botat sjukdomar. Ett reportage är från Arbetet 26 oktober 1985, skrivet av Peter Nygren. Det handlar om Stina Nilsson i Höganäs, som av läkare fick beskedet att hon hade högst två år kvar att leva. Sex år senare, när reportaget gjordes, var hon i det närmaste fri från sin cancer.

I mer än tio års tid plågades Stina Nilsson av svåra smärtor i ryggen och nacken. Hon fick allt svårare att klara arbetet, kunde inte lyfta eller utföra tungt arbete. Hon tvingades sälja sitt konditori och bageri. Så upptäcktes det att hon hade cancer bl a i ryggen, halsen och lungorna.

Läkarna sa att hon inte skulle kunna hålla sig på benen mer än ytterligare ett halvår. Hon sjukpensionerades och fick en stödkrage, eftersom en tumör allltmer försvagade nackkotan.

Stina kunde inte ta sig upp ur sängen utan hjälp och hade ständig värk. Hon fick strålbehandling.
I december 1982 började hon använda magnetspolar, som såldes av Ivan Troëng i Laholm och sades kunna bota cancer.

Stina Nilsson blev nu snabbt bättre. Stödkragen kunde hon sluta använda. Hon använder magnetspolarna dagligen, ibland upp till 7-8 timmar om dagen, runt nacken och runt bålen.

Idag, skriver reportern i Arbetet, är hon efter knappt fyra års behandling fri från cancer i ryggen, lungorna och strupen, Tumören i nackkotan är i det närmaste borta.

Stina berättar att hon nu både kan skotta snö och gräva i trädgården och känner sig piggare än på många år.