Sex
Helig sexualitetÄr sex något fult eller något fint - kanske något riktigt fint? De andliga lärorna har i århundraden fört ett krig mot kroppen och sexualiteten. Det kroppsliga har nedvärderats och föraktats såsom en fiende till det andliga.

Men i vår tid börjar ett nytt synsätt träda fram, vilket förenar andlighet och erotik. Det menar den amerikanske författaren Georg Feuerstein. Han hävdar att det kan finnas andliga djup i sexuella upplevelser. Några börjar tala om sexualiteten som helig och ser den som en väg till en andlig upplevelse av verkligheten. Det är ett synsätt som kan föra med sig vördnad för allt kroppsligt liv.

Sexualiteten är en möjlig port till mystiska upplevelser och möte med det heliga, säger Feuerstein i en intervju i tidskriften Science of Mind. För att nå sexualitetens djupdimension måste vi se på den som ett gudomligt medel att nå högre mänsklig utveckling. Sex blir då något mer än nöje och avkoppling. Genom föreningen med vår partner kan vi uppleva en andlig verklighet där vi överskrider vardagens erfarenhetsgränser i en allt överskuggande känsla att vara ett med allt.

Feuerstein menar att de religiösa traditionernas kropps- och sexfientlighet strider mot vår egen natur på en djup existentiell nivå, men att den lyckligtvis nu hör till det förgångna. Inom en ny andlighet integreras kroppen i den andliga verkligheten. En positiv andlig upplevelse av sexualiteten kan skänka oss en djupare glädje ån den fysiska orgasmen, en känsla av mycket intim samhörighet och en upplevelse av varandra som uttryck för verklighetens mystik. På det sättet kan sex tjäna som ett medel till andlig upplysning.

I kristna länder har många människor lidit av inre spänningar och konflikter på grund av kyrkans negativa syn på sex. De har känt skuld och skam över sin sexuella lust.

Men i vår tid har många västerlänningar börjat vända blicken mot öster för att finna ny andlighet. De har prövat österländska vägar till förverkligande, såsom tantrismen, där kroppen har en viktig funktion att fylla i det andliga livet. Inom tantrismen betraktas kroppen som ett tempel för högre andligt liv och en manifestation av en högre andlig ordning. Där uppfattas den materiella världen som en manifestation av det gudomliga, vilket ses som polariserat i den feminina och den maskulina aspekten, som kallas Shakti respektive Shiva. Shakti representerar skapande, materia, natur och förändring, medan Shiva representerar medvetenhet. Älskande tantriker betraktar varandra som förkroppsliganden av det gudomliga maskulina och feminina och förenas i ett rituellt samlag, som kallas maithuna, i det de söker en transcendental förening av Shiva och Shakti och en sällhet, som år naturlig för det gudomliga. Detta kallas den vänstra vägen. De som följer den högra vägen utför maithuna-ritualen på ett symboliskt sätt i sitt medvetande utan någon sexuell kontakt.

När helig sexualitet är framgångsrik, säger Feuerstein, försvinner skillnaden mellan "jag" och "du" i extasens låga. Man känner sig vara ett med universum.

I sin Från redaktören-spalt i augustinumret 1996, som tar upp numrets tema, helig sexualitet, inleder Sandra Sarr med ett uttalande av Ernest Holmes, vilken grundade Science of Mind-filosofin 1927. Han sa att kroppens funktioner inte är någonting skilt från Gud, utan finns inom Gud och att vi måste lära oss att älska alla de kroppsliga funktionerna i det vi ser dem som Andens egenskaper och känner den Gudomliga Universella Harmonin i allt. Sandra Sarr förklarar att temanumret handlar om att uppleva skönhet, kärlek, förening och självkännedom genom att hetrakta sex som något heligt.

Sandra Sarr skriver också att helig sexualitet inte är något nytt begrepp men att det kan vara nytt för många av oss. Hon återger några ord av författaren Marianne Williamson, som skrivit att när sex är ett instrument för kärlek, är det heligt. Om varje man och kvinna på jorden kunde känna själens galna, förryckta anlopp, när den når fram till en annan människas själ, skulle världen vara en lyckligare plats att leva på. Gud prisar glädje och välbehag; endast människor fördömer det. Må Guds anda råda här!

SM

Källa: Science of Mind, P. 0. Box 18087, Anaheim. California 92817-8087, USA.Religion och eros


Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX332.HTML