Var går gränsen för tankens makt?Åke Lindgrens forskning och erfarenheter utgör en utmaning mot nutidens materialistiska vetenskap. Kanske är hans väg något att gå vidare på för fördomsfria forskare.


Reportage: Åsa Freij


Åke Åke Lindgren hävdar att tankens makt är nära nog obegränsad. Det gäller bara att bli medveten om detta - och det kan man bli med hjälp av en medveten person. Sådan hjälp kan kallas initiering. Och det är just initiering som Åke Lindgren säger att han bjuder på, när han i Medborgarhuset i Stockholm gör ett av sina ytterst sällsynta offentliga framträdanden.

Ämnet framstår som mystiskt metafysiskt, när Åke Lindgren pratar om det. Men Åke själv är en naturlig och enkel person med glimten i ögat. Han framhåller att det är bra att han har en bakgrund som ingenjör i maskinteknik.

- Det är bra att vara rotad i det jordiska, så att man inte förlorar sig i det andliga, när man sysslar med sådant som jag.

Det gör det kanske litet lättare för honom också att bli tagen på allvar.

Vad Åke sysslat med i tjugo år och gjort sig känd för är hur elektromagnetiska fält, material i omgivningen och jordstrålning - bland annat så kallade krysspunkter i olika slags rutnät och vattenådror - påverkar oss människor och annat levande.

Det skall sägas att i vissa andra länder - inte minst i Tyskland - har det forskats och skrivits mycket om jordstrålning.

Förr reste Åke omkring och gjorde "avstörningar" i bostäder. Jag hade själv ett besök av honom och minns att han gick omkring med sin slagruta och andra instrument i stugan, där jag bodde, och mätte upp osynliga linjer och knutpunkter, som kunde påverka välbefinnandet negativt. Och så flyttade han sängen en bit från väggen, ställde skrivbordet litet på sned och rådde mig att flytta barnens sov- och lekplats. Och han drog metalltrådar från element och lampor och spikade fast metallklämmor på golvlister. Detta kallades avstörning - och efter det skulle man må bättre.

- Idag gör jag inte avstörningar på det sättet, säger Åke.

Nu arbetar han på distans, alltså med ett slags mental kartläggning och avstörning.

- Och det senaste halvåret har jag arbetat på ett kosmiskt plan! tillägger han överraskande som om det vore en naturlig sak.

Med detta avser Åke Lindgren att det förekommit mycket negativ inverkan från rymden, som har påverkat mänskligheten i stort sett negativt och som han har åtgärdat (stört av).

Idag har Åke intentionen att utveckla sitt arbetssätt så att de drabbade ska kunna bemästra problemen själva.

Under föredraget ber han åhörarna att, åtminstone för tillfället, kasta alla förutfattade meningar och all eventuell skepsis över bord. Han förklarar att det han säger inte grundar sig på vetenskaplig forskning, för då skulle han inte ha haft något viktigt att säga idag. I stället rör det sig, som han säger, om "min erfarenhet och min egen forskning i begränsad betydelse".

Åke ger en kort sammanfattning av sin uppfattning om vad världen är.

- Bakom skapelsen fanns en tanke, en avsikt, och därur föddes ordet, logos, som det så högtidligt heter, säger han.

Ur ett slags enhetlig visdom kom vi människor i utvecklingen till ett stadium där vi kunde välja - och vi valde att vända oss bort från källan - vilket blev en draksådd.

- Men det handlar inte om någon arvssynd, utan i stället syns i varje nyfött barns ögon en glimt av det oförfalskade mänskliga väsendet, av en ren men outgrundlig källa. Varje födelse innebär en ny chans till varaktig kontakt med källan. Tankens innersta väsen är en brygga till denna källa, som är kärlek förenad med Gud Faders makt.

Den kraft som kan hämtas ur denna källa, kallar Åke kärlekskraft.

Möjligheten att få tillgång till denna kärlekskraft vill Åke fästa vår uppmärksamhet på - särskilt nu i en tid som sägs präglas av en frekvenshöjning och en ökande medvetenhet.

Och i detta perspektiv vill han se förekomsten av jordstrålning, vilken är en negativ påverkan, som hör samman med vår distansering från urkällan, Fadern.

Publiken får också en kort orientering om vad hartmanlinjer och currylinjer är. Åke säger att det finns två negativt verkande slag av biofält, ett från jorden och ett från vissa andra planeter. Han nämner de osynliga strålningslinjer som korsar varandra så att de bildar ett nät av täta maskor över hela jorden, där korsningspunkterna har den starkaste strålningen och är farligast. Jordstrålningen hänger samman med bland annat vattenådror och sprickbildningar i marken, i synnerhet i jordens eteriska "kroppsled".

Åke har för länge sedan slutat använda den gamla trogna slagrutan - på det gamla vanliga sättet - mest för att han upptäckt att det är oerhört lätt att förvilla sig och skapa energifält med tanken och sedan få utslag för dessa. Den upptäckten ledde också till att Åke uppmärksammade tankens och den mentala inställningens oerhörda makt. Och det är denna tankens makt som han vill lära andra att använda. Efter en rening av Egot kan vi få tillgång till Faderns kärlekskraft. Vägen dit förutätter ett utvecklat "Kristussjälv". Åke ger en antydan om att människan i en framtid kan tänkas utveckla denna process så att förutsättningar skapas för att via tanken manifestera fysisk materia - att bygga via tanken.

Han berättar hur han numer "tänker bort" eller motverkar störningar, där han förut skulle ha gjort avstörningar på fysisk väg. Ett problem har varit att det ständigt uppstår nya sprickor i berggrunden, vilka påverkar känsliga personer negativt. En tidigare strålningsfri eller avstörd plats kan då plötsligt drabbas av stark jordstrålning. Åke berättade att han dock bemästrade detta problem genom att göra avstörning av kommande bergsprickor i framtiden - utanför vår tidsdimension!

Åke säger att genom en speciell användning av tanken kan han få tillgång till extraordinära kunskaper. En del av dessa vill han delge människor som är beredda att ta emot det. Han presenterade mentala verktyg som han utarbetat för att åhörarna av hans föredrag i fortsättningen själva skulle kunna störa av sina uppehållsplatser. Detta innebär en genväg till kärlekskraften. Dessa verkyg är speciella "sentenser", där tanken, känslan och viljan öppnar vägen för kärlekskraften. Dessa sentenser kan liknas vid affirmationer - ett målinriktat medvetet tankeinnehåll.

Sentensernas innehåll vill inte Åke att vi skriver ut. Dem vill han delge människor personligen. Det hänger samman med att den mäktiga tanken också måste vara en god tanke. Det är när den egna tanken sammanfaller med den universella tanken, den högsta vibrationen, "Gud Fader", som den rätta skapande kraften kommer.

Bland åhörarna i Medborgarhuset fanns flera som uttryckte stor entusiasm och tackade Åke för en annorlunda och spännande kväll. På en fråga till åhörarna om några var intresserade av en uppföljning av kvällens föredrag, tycktes hela auditoriet, ett par hundra personer, räcka upp händerna.

I övrigt framhöll Åke att jorden och människan påverkas efter provsprängningar av kärnladdningar. Trots att de franska provsprängningarna avslutats, har de fortfarande allvarliga följder. Åke förklarade att jordens eteriska skikt spricker upp med som följd negativa symptom hos känsliga personer. Detta resulterar i en ökning av sjukdomarna - även i Sverige.

Vi påverkas också enligt Åke av mycket annat onaturligt, såsom kläder av kemiskt behandlat material.

Under en timme efter föredraget fick åhörarria rita skisser av sina bostäder. Av dessa gjordes overheadbilder, som projicerades på väggen. Med hjälp av Åkes "sentenser" fick så åhörarna utföra distans-avstörningar av sina bostäder. Det var detta som var det väsentliga under föredragskvällen: att envar själv skulle kunna klara av att göra avstörningar i sin närmiljö.


Åke berättar senare att flera av åhörarna har rapporterat positiva resultat.


Åke Lindgren citerar Max Planck, den tyske fysiker som lade grunden till kvantfysiken, enligt vilken det inte finns någon minsta materiapartikel, utan att i stället allt utmynnar i ett slags potential, en möjligheternas energi. Enligt kvantfysiken kan någon objektiv, stabil verklighet inte fastställas, eftersom allt tycks förändras i och med att det observeras. Planck ska ha sagt att "vetenskap innebär ständiga framsteg mot ett mål som den poetiska intuitionen kanske kan uppfatta men som intellektet aldrig helt och fullt kan omfatta".Kommentar av SM:

Åke Lindgrens erfarenheter och tankar kan inte bedömas utifrån någon teoretisk modell av verkligheten, utan endast genom empirisk forskning. Räknar man med att en ateistisk-materialistisk verklighetsuppfattning är riktig, framstår vad Lindgren säger som nonsens. Men om vi menar att vi har att göra med ett mentalt universum, ett tankeuniversum, då framstår hans resultat och idéer som fullt möjliga och rimliga.Recension av Åke Lindgrens bok

Psi-spåret

Till sidan 1!


www.sokaren.se/INDEX102.HTML