Sökarnotiser


Homeopatin

I Sverige finns omkring 700 homeopater. Endast ett tiotal legitimerade läkare i vårt land använder homeopatiska mediciner. En av dem är Anders Forneus, som är hud- och allmänläkare i Uppsala. Han har skaffat sig en engelsk utbildning i homeopati för läkare.
  Forneus berättar att i England, Tyskland och Frankrike tillämpas homeopatin av läkare och medicinerna säljs på apotek. I Frankrike skrivs homeopatiska mediciner ut av var tredje läkare. Vid universitetet i Bern, Schweiz, finns en professur i homeopati. Forneus säger att homeopatiska medel kan hjälpa vid de flesta besvär; de brukar vara bra vid sjukdomar som exem, smärta, yrsel, magbesvär och olika psykiska åkommor.
  Homeopatiska medel kan vara utspädda så kraftigt att det knappt finns en enda molekyl kvar av den verksamma substansen. De verkar således inte kemiskt, utan snarare är det någon immateriell kraft som läker.
  Av en holländsk översikt över forskning om homeopati, som publicerats i en ansedd medicinsk tidskrift, framgår att av 105 studier visade 81 på en positiv effekt.
  En svensk professor säger att homeopatin strider mot mot den naturvetenskapliga världsbilden och tillägger att om homeopatin fungerar, så finns det brister i vår världsbild.

Källa: Hälsa, februari 1997, artikel av Eva Olsson.


Djurens rättigheter


På Dagens Nyheters kultursida var det i början av 1997 en debatt om djurens rätt. Den inleddes med en krönika av tidningens medarbetare Leif Zern, som skrev om de militanta veganer "som sätter eld på Scans lastbilar". De betecknas bland annat som "antihumanister", och Zern skriver att man hos dem verkligen kan tala om ett hat mot människan - utan att ge något belägg för detta.
  Zern fick mothugg av flera, bland annat Sverker Sörlin, professor i idéhistoria, som påpekade att de som framhävde slavarnas och de förtryckta rasernas människovärde ofta var samma grupper som också engagerade sig mot djurplågeri. Han skriver också att "det synes mig som om veganerna är ett slags humanismens fundamentalister i det att deras omsorger inte upphör med människan. De har tagit sin 'själs beslut'. De vill fortsätta etikens utvidgning till andra varelser."
  Som ett debattinlägg införde DN också en artikel av Peter Singer, australisk professor i filosofi. Han anser att vår behandling av djur är ett uttryck för "artism", en moraliskt oförsvarlig form av diskriminering mot varelser av annan art. "Alla kännande varelser har intressen, och oavsett om de tillhör vår art eller andra arter bör vi respektera deras intressen", skriver han.

Ni barbarer tager denna hund, så överlägsen människan i förmåga till vänskap, spikar fast honom i bordet och dissekerar honom levande för att studera hans nerver och blodådror. Ni finner precis samma organ för sinnesförnimmelser som hos er själva. Så svara mig, du mekanist: har naturen i detta djur nedlagt känslans ursprung i avsikt att det inte ska hysa känslor?

Peter Singer (DN 9 febr. 1997) citerar Voltaire som riktade sig mot cartesianerna, vilka betraktade djuren som maskiner.
Många USA-forskare tror på Gud

Cirka 40 procent av de amerikanska vetenskapsmännen tror på Gud. Det visar en färsk opinionsundersökning. För 80 år sedan gjordes en liknande opinionsmätning, och resultatet var precis detsamma. Gudstron har alltså inte minskat - åtminstone inte bland vetenskapliga forskare. Matematikerna är mest gudstroende: 45 procent, medan ateismen är mest utbredd hos fysiker och astronomer: 80 procent. Men bland amerikanska allmänheten tror 90 procent på något slags högre makt.

Källa: TT.


Många svenskar tror på en högre makt

Det är fler tonåringar än pensionärer som tror att livet inte är slut med döden. Lika många unga som äldre tror på Gud eller en högre makt. Detta visar en enkät till 2.000 invånare i Malmö och Göteborg.
  56 procent av de tillfrågade från 15 års ålder och uppåt tror att tillvaron inte är slut med döden utan fortsätter i någon form, exempelvis genom återfödelse. Det är något fler ungdomar som tror detta än personer som är fyrtio år eller äldre. Endast en tredjedel är helt säker på att allt är slut när man dör.
  52 procent tror på en högre makt. Den kan kallas Gud eller något annat. Medan många äldre uppfattar den högre makten som en personlig Gud, talar de yngre ofta om "ande", "kraft" eller "livskraft".
  Religionssociologen Anders Bäckström i Uppsala, som gjort enkäten, säger att det faktum att unga människor sällan går i kyrkan och har svårare än tidigare generationer att acceptera fastställda dogmer inte betyder att de är ointresserade av andliga värden och översinnliga upplevelser. Han säger också att många söker okända dimensioner utanför den materiella verkligheten, krafter som kan hjälpa dem i deras utveckling och få dem att må bra. De plockar, prövar och väljer bitar från olika trossystem. De har intresse för exempelvis healing och meditation och för en helhetssyn på tillvaron. Däremot är det inte många unga som grubblar över sådana frågor som om Jesus är Guds son och om han verkligen uppstod från de döda.

Källa: Sydsvenskan 13 maj, 1996, artikel av Birgitta Ekvall.


En bra tidning

Djurens Rätt! är tyvärr en mycket bra tidning, och en av Sveriges viktigaste.
  Tvyärr?
  Ja, det är sorgligt att vår behandling av djuren är så dålig att Förbundet Djurens Rätt och dess tidning Djurens Rätt! behövs.
  Ändå är det nog så att vi i vårt land har en bättre känsla för djuren än man har i många andra länder. Det kanske är därför Djurens Rätt! är så bra.
  Det är genom donationer möjligt att ha ett lågt pris på den mycket innehållsrika tidningen: lösnummer kostar 15 kronor och en årsprenumeration (5 nr) 75 kronor. Tidningen ingår då i medlemsavgiften. Den finns också som taltidning.


Postadress: NSMPD, Box 2005, 125 02 Älvsjö.

Ur Djurens Rätt.

Djurens Rätts hemsida


Alternativ statsminister

Den förre norske statsministern Thorbjørn Jagland är mycket intresserad av altermativ medicin och alternativt tänkande. Han menar att den alternativa livsformen i framtiden kommer att sätta sin prägel på alla länder. Jagland mediterar också för att slappna av.
  "Jag har lärt mig otroligt mycket av de alternativa riktningarna, av deras sätt att tänka och deras sätt att se på förhållandet mellan människor", säger Jagland. Och han tillägger att den traditionella medicinen är utmärkt men att den i stort sett har tagit från den enskilda människan ansvaret för sin egen hälsa.

Källa: Kristeligt Dagblad, Danmark/Nyt aspekt.


Vitlök mot åderförkalkning

Att vitlök är bra mot åderförkalkning har bekräftats i en tysk undersökning som gjorts av professor Gustav G. Belz i Ingelheim.

Källa: Sydsvenskan 26 nov. 1996/Infoteket, Lund.


Ginseng för bättre tankeförmåga

Ny dansk forskning, som letts av neuropsykologen och hjärnforskaren dr Henrik Sørensen, visar att naturmedlet ginseng positivt påverkar tankeförmågan och det kroppsliga välbefinnnandet.
  112 personer i åldrarna 40-70 år ingick i studien, som var dubbelblind. Hälften av deltagarna fick ett ginsengpreparat, andra hälften "sockerpiller".
  Ginsenggruppen klarade flera av testerna signifikant bättre än kontrollgruppen. De reagerade snabbare, och i ett kortsorteringstest hade de 17 procent färre fel.
  1980 visade professor Finn Sandberg i Uppsala att studenter får bättre koncentrationsförmåga av ginseng. Även i en svensk undersökning 1990, som leddes av dr Stefan Branth och apotekare Per Gruber, klarade sig en ginsenggrupp bäst.
  Man har också undersökt ginsengs effekt på hjärnan i ett 40-tal djurstudier. Flera av dessa visar att ginseng kan förbättra tankeförmågan hos råttor och möss.
  Professor Peter Eneroth vid Karolinska institutet säger att de flesta studier som gjorts av ginseng visar att medlet ökar den fysiska och psykiska prestationsförmågan.
  De som har störst nytta av ginseng är de som känner sig trötta, hängiga och håglösa, säger Eneroth.


Källa: Hälsa nr 5, 1997, artikel av Eva Olsson.


Magnetbehandling vilar på vetenskaplig grund

Magnetbehandling mot sjukdomar har i Sverige lanserats främst av ingenjör Ivan Troëng i Haverdal. Olov Lindahl (död 1991) som var professor i ortopedisk kirurgi i Linköping, studerade forskningsrapporter om magnetbehandling och prövade också metoden på patienter. Han sa att den vilar på god vetenskaplig grund.
    Lindahl erinrade om att den officiella medicinen flera gånger tidigare har utdömt nya och ovanliga behandlingsmetoder utan att ha något kunskapsunderlag för detta. Ett exempel därpå är akupunkturen, där socialstyrelsen först förbjöd läkare att använda den men sedan tvingades till en helomvändning.
    Lindahl meddelade att forskning "utan varje tvekan visar att magnetfält har en klar effekt på en rad bilogiska fenomen hos människor, djur, växter, cellodlingar och mikroorganismer".
    Magnetbehandling för att förbättra läkning av benbrott är en välkänd metod inom Lindahls medicinska område, ortopedisk kirurgi.
    Beträffande effekten av behandling med magnetfält mot cancer ansåg Lindahl att den inte kunde anses säkerställd men att det var fullt rimligt att tänka sig att sådan effekt finns och att en rad experiment som gjorts tyder på att magnetbehandling borde ha viss gynnsam effekt hos människor.
    Hur kan nu magnetbehandling främja hälsan? Lindahl sa bland annat: "Alla celler i biologiska organismer omges av en cellvägg , och cellen är för sin näring beroende av att 'föda' kan passera in genom cellmembranen liksom att 'avfall' kan passera ut. Vid störningar i cellväggens genomsläppighet försvåras dessa processer. Genom att magnetfält förbättrar passagen genom cellmembraner, erbjudes en generell förklaring till effekten av dessa fält."


Kärlek är livets väsen

Kärlekens väsen, säger läkaren och författaren Deepak Chopra i en intervju i den amerikanska tidskriften Science of Mind, är detsamma som livets väsen. Kärleken är den sammanbindande kraften i universum. Den helar och förnyar och för oss närmare Gud. Om vi ser uppmärksamt omkring oss, finner vi att kärleken är den yttersta sanningen. Den är bron som leder oss över separationens och dualitetens murar till enhetens sanning. Kärleken är verklig, medan separationen är en illusion. Vi tror att kärlek är något som är skilt från oss, men i verkligheten finns det inget annat än kärlek. När vi finner vår livsväg, då finner vi vår egen kärlekshistoria.
  Kärleken har också stor betydelse för den fysiska hälsan. Flera studier visar att givande eller mottagande av kärlek orsakar biologiska förändringar i kroppen. Om man till exempel ser ett program som visar moder Teresas kärleksfulla arbete med sjuka barn, så leder detta till en ökning i ens kropp av vissa ämnen som motverkar cancer och infektioner. Det verkar helande att endast observera moder Teresas kärlek.
  Studier av barn med hormonrubbningar har visat att om man ger dem kärlek och rör vid dem, blir de bättre. Chopra tror att kärleken inte endast helar, utan även förnyar kroppens fysiologi och saktar åldrandeprocessen. Studier av växter och djur har visat hur upplevelse av kärlek drastiskt kan förändra kroppens processer. Man har funnit att hos män som upplever att deras hustru älskar dem, är sjukdomar i kranskärlen mindre förekommande än hos andra män. Den som finner sig älskad, känner en trygghet, och detta är välgörande för personens hälsa och välbefinnande.
  Deepak Chopra säger också att han uppriktigt tror att det som hindrar healing är fruktan, som skapar sådana fysiologiska processer som stör det spontana gensvar på healing som finns hos oss alla. Motsatsen till fruktan än kärlek. Fruktan föds ur en känsla av separation, medan kärlek föds ur en känsla av enhet.Visdom

Smått och gott

Notiser

x

Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX29.HTML